Ankestyrelsen og VISO har analyseret og fulgt Guldborgsund Kommunes sagsbehandling på det, der kaldes voksenhandicapområdet. I den endelige statusrapport vurderer taskforcen, at kommunen er godt på vej til at sikre et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen. Samtidig viser rapporten, at der er udviklingsområder, som der…

Der er sket en positiv udvikling i Guldborgsund Kommunes sagsbehandling på voksenhandicapområdet. Det viser en statusrapport fra Ankestyrelsen og VISO efter et såkaldt taskforce-forløb.

Blandt andet viser statusrapporten, at der er kommet mere struktur og systematik i den faglige og juridiske sparring og i sagsbehandlingen, og at der løbende arbejdes med medarbejdernes uddannelse og opkvalificering.

Rapporten peger også på, at der er kommet arbejdsgangsbeskrivelser, tjeklister og retningslinjer i forhold til at styrke den samlede sagsbehandling fra start til slut.

Fokus på fortsat udvikling
Statusrapporten giver også en række anbefalinger til den fortsatte udvikling af området. Blandt andet anbefaler taskforcen, at der skal arbejdes med en mere grundig oplysning af sagerne, inden der træffes afgørelse, og at kommunens kvalitetsstandarder og generelt fastsatte serviceniveau skal være mere tydeligt i de begrundelser, der gives i afgørelserne.

Der skal ligeledes arbejdes med et større helhedssyn på borgernes behov og inddragelse i sagsbehandlingen, ligesom der skal være mere fokus på information til borgerne undervejs i sagsbehandlingen og i klagevejledningen.

Centerchef Bodil Pedersen, Center for Trivsel & Social Indsats, er glad for, at Ankestyrelsen og VISO kan se, hvor meget der er arbejdet med faglig udvikling og systematik, siden taskforce-forløbet gik i gang, og at arbejdet har båret frugt.

”Vi har været igennem en stor omstrukturering på det sociale område for at sikre mere faglighed og kvalitet for vores medborgere, og der har også været brug for at give medarbejderne et bedre fundament at stå på i deres daglige arbejde, så deres kvaliteter og kompetencer kan komme bedre i spil til gavn for borgerne. Det arbejde fortsætter vi, og her har taskforce-forløbet været et godt og brugbart værktøj,” siger hun.

Taskforce er godt for de politiske drøftelser
Taskforce-rapporten er også værdifuld for det politiske arbejde, siger Britta Lange, der er formand for Socialudvalget. Det er med til at gøre de politiske drøftelser mere konkrete, ligesom det giver inspiration til det videre politiske arbejde.

”Fra politisk hold hilser jeg alle taskforce-rapporter velkommen, da de er med til at kaste lys over, hvordan borgernes møde med kommunen kan blive endnu bedre. Desuden bibringer de os kommunalpolitikere et fundament at stå på i vores løbende socialpolitiske drøftelser, såvel internt som eksternt,” siger hun.

Hun bakkes op af Socialudvalgets næstformand, Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen. Hun mener, at taskforce-forløbet er med til at kaste lys over de ting, der fungerer godt, og som man kan bygge videre på.

“De positive resultater fra taskforce-forløbet gør mig fuld af fortrøstning. Når vores sagsbehandlere arbejder systematisk og helhedsorienteret og samtidigt sikrer borgerinddragelse, skaber det værdi for alle involverede parter. Det giver faglig stolthed at kunne levere et godt og gennemarbejdet stykke arbejde, men vigtigst er, at borgeren har en oplevelse af at blive mødt med høj faglighed og inddragelse i egen sag,” siger hun.

Baggrund for forløbet
Det var Guldborgsund Kommune, der for knap tre år siden bad Ankestyrelsen og VISO om at få kvalitetsvurderet sagsbehandlingen og strukturerne rundt om sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Det skete som led i en samlet udviklingsplan for området.

Ankestyrelsen og VISO gennemgik ved forløbets start en række sager for at se, hvilke områder der var behov for at arbejde med.

Som grundlag for den afsluttende statusrapport har Ankestyrelsen og VISO gennemgået 18 andre sager for juridiske forhold, mens fem af de 18 sager også er gennemgået med et socialfagligt perspektiv. I rapporten tages der forbehold for, at virkningen af de tiltag, kommunen har gennemført, eventuelt først er slået igennem, efter de pågældende sager er blevet indhentet og gennemgået.

Rapporten fastslår, at de gennemgåede sager derfor ikke nødvendigvis er repræsentative for kvaliteten i hele kommunens sagsstamme på voksenhandicapområdet, og at der ikke kan konklusioner på baggrund af hverken den juridiske eller den socialfaglige sagsgennemgang. Resultaterne er dermed kun indikationer og skal ses i sammenhæng med kommunens egen redegørelse og resten af rapporten.

Kilde

Foto: ABW